EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI

Hvad er psykoterapi

Ved psykoterapeutforeningen beskrives der, hvordan psykoterapeuten grundlæggende adskiller sig fra psykologer og psykiatere.

Psykoterapeuten tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at undersøge, opdage og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der fremstår som et problem for klienten.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på særligt tre områder:

  • Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling.
  • Psykoterapeuter har taget en fireårig deltidsuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted.
  • Psykoterapeuter uddannes ikke til at tackle svære sindslidelser eller stille kliniske diagnoser men uddannets til, at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. (du kan læse mere på psykoterepautforeningens hjemmeside.)

Hvad er eksistentiel psykoterapi

Det at arbejde eksistentielt er i bund og grund at have en eksistensfilosofisk tilgang til mennesker. I eksistensfilosofien beskrives de menneskelige grundvilkår (herunder frihed, valg, ansvar og indbyrdes forbundethed) der er ens for alle mennesker og den menneskelige væren.  Hvordan vi hver især er i verden og lever med disse vilkår er forskelligt, og det er denne din væren-i-verden, der vil blive lagt frem og ligger til grund for samtalerne. Hvordan vælger du at være dig i verden? Og hvordan møder du verden?

I den eksistentielle tilgang til mennesker er vi ikke interesserede i at skulle placere den enkelte i en kasse eller logisk systematisere den forståelse eller forklaring, der viser sig samtalen. Vi er interesserede i at undersøge og belyse eksistensen, og hvordan den træder frem i relation/forbundethed til og med sin omverden. Det er oplevelsen af klarhed over klientens eget levede liv samt erkendelse af hvor og hvordan valg, frihed og ansvar træder frem og skaber muligheder for bevægelse, måske ængstelse mm. i livet. Det er bestræbelse på accept i nuet for at kunne gøre sig fri til at bevæge sig i sit liv, med den retning, man ønsker og vælger.

At arbejde eksistentielt er at have en nysgerrig, videns-begærlig tilgang ud fra et åbent sind. Gennem den eksistentiel fænomenologiske samtale er det meningen at klienten vil opleve sig selv, sin livsverden og de iboende værdier osv. i et klarere lys for derved at kunne bevæge sig frit i sit liv ud fra bevidste valg.

Vi arbejder i nuet. Dette levede nu med udgangspunkt i det, der viser sig, i en overbevisning om, at det klienten oplever, er klientens virkelighed, der må være, som den er. Vi undersøger klientens livsverden, hans væren-i-verden. Vi gør det med et nærvær, hvor det tilstræbes en ligeværdig dialog.

Indbyrdes forbundethed, uvished og angst er grundprincipper der medbestemmende for vores måde at se og forstå mennesket på.

Klientens væren-i-verden er dét, vi undersøger. Den måde mennesket relaterer sig til en omverden, det er i konstant og ufravigelig forbundethed med. Verdensbilleder vil måske tone frem, og være meningsdannende for klienten, i et liv hvor vi konstant oplever, at ”verden verdner”(at verden bliver til på ny) da ”alt flyder” og er i bevægelse hvilket kan opleves som angst. I samtalen kaster vi lys på det, der er vigtigt for klienten i hans eller hendes liv, og gennem denne undersøgelse skabe mulighed for at klienten kan opleve sig selv frit og med mulighed for at reflektere og gøre sig bevidst om dennes særlige måde at være-i verden på.

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

Søren Kierkegaard